Adwokat Bełchatów
Adwokaci Bełchatów
Prawo Karne
Obrona i reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego w sprawach o przestępstwa:

przeciwko życiu i zdrowiu, wolności
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
przeciwko mieniu
przeciwko obrotowi gospodarczemu
przeciwko rodzinie i opiece
gospodarcze (w tym: odpowiedzialności członków władz spółek)
przestępstw internetowych
błędu w sztuce lekarskiej
dyscyplinarnych przed organami samorządu zawodowego
naruszenia znaków towarowych i oznaczeń
z zakresu kodeksu karnego skarbowego
zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
aresztu
postępowania przeciwko nieletnim
oskarżenia prywatnego
kasacje, prośby o ułaskawienie, wznowienie postępowania
odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie