Adwokat Bełchatów
Adwokat Grażyna Terlecka

Zakres usług

Indywidualna kancelaria oferuje usługi dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych:

Reprezentacja przed sądami, urzędami i instytucjami indywidualne porady prawne w formie konsultacji, porada za pośrednictwem internetu (e-porada) opinie i analizy pisemne.

Oferuje usługi w zakresie negocjacji, przygotowanie opini prawnych, analiz i audytów spraw zleconych przez przedsiębiorców, przygotowanie projektów umów wraz z analizą istniejących, przygotowanie dokumentacji dla spółek kapitałowych i osobowych.

Prowadzi doradztwo dla biznesu. Posiadamy fachowców w kluczowych dla biznesu dziedzinach.

Współpraca z Klientem obejmuje pełen zakres usług świadczonych na rzecz Klienta na zasadach określonych w umowie.

Kancelaria posiada doświadczenie w prawie cywilnym w tym prawie rodzinnym i prawie spadkowym, prawie karnym i administracyjnym prawie gospodarczym i prawie handlowym.

Obrona i reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego w sprawach o przestępstwa:

przeciwko życiu i zdrowiu, wolności
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
przeciwko mieniu
przeciwko obrotowi gospodarczemu
przeciwko rodzinie i opiece
gospodarcze (w tym: odpowiedzialności członków władz spółek)
przestępstw internetowych
błędu w sztuce lekarskiej
dyscyplinarnych przed organami samorządu zawodowego
naruszenia znaków towarowych i oznaczeń
z zakresu kodeksu karnego skarbowego
zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
aresztu
postępowania przeciwko nieletnim
oskarżenia prywatnego
kasacje, prośby o ułaskawienie, wznowienie postępowania
odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie

sprawy o zapłatę
sprawy odszkodowawcze:

  • wypadków komunikacyjnych:w następstwie, których poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z OC sprawcy szkody
  • błędów w sztuce medycznej:szkody prenatalne, odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy lekarskie,m.in. zakażenia szpitalne
  • wypadków losowych:w tym: upadku w miejscach publicznych – np. na śliskiej nawierzchni; uszkodzenie pojazdu w wyniku poruszania się po nienależycie utrzymanej drodze itp.
  • zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia dobrowolnego:OC, AC, NW, – w zakresie ubezpieczenia mienia i ubezpieczeń osobowych
  • wypadków przy pracy
  • niewykonanie umów

 

sprawy ubezpieczeniowe
sporządzanie i negocjowanie umów
zabezpieczanie wykonania umów

sprawy o rozwód i separacje

unieważnienie małżeństwa

podział majątku dorobkowego

sprawy o alimenty

sprawy o władzę rodzicielską

sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

sprawy o przysposobienie lub rozwiązanie przysposobienia

zaprzeczenie i ustalenia ojcostwa macierzyństwa

adopcje

skargi
zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
sporządzanie opinii prawnych
sporządzanie pismo procesowych
porady prawne
stała obsługa prawna
konsultacje doraźne
opinie i analizy prawne
reprezentacja przed sądami (w tym KRS), urzędami i instytucjami
opiniowanie i sporządzanie umów cywiln-prawnych
porady i opinie prawne

stała obsługa prawna (podmiotów gospodarczych)
konsultacje doraźne
opinie i analizy prawne
reprezentacja przed sądami (w tym KRS), urzędami i instytucjami
opiniowanie i sporządzanie umów cywiln-prawnych
porady i opinie prawne
zakładanie i obsługa podmiotów gospodarczych
windykacja należności
rejestracja podmiotów gospodarczych
przygotowanie umów i statutów podmiotów gospodarczych